Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/kwik/domains/skuteczniedladobragminyszaflary.pl/public_html/includes/menu.inc).

Program wyborczy

Program Wyborczy
Komitetu Wyborczego Wyborców
Skutecznie Dla Dobra Gminy Szaflary

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Szaflary.

Program wyborczy,  który chcemy Państwu przedstawić i zaproponować  jest programem realnym, mającym szansę na realizację w nadchodzącej kadencji. Szacunek do Państwa i siebie samych, nie pozwala pójść w ślady innych i deklarować wykonanie zadań, których realizacja jest wątpliwa lub niemożliwa. Jak wiadomo „papier przyjmie wszystko”, jednak pod koniec każdej kadencji, nadchodzi czas weryfikacji złożonych obietnic i oceny dokonywanej przez wyborców, skutkującej ostatecznie udzieleniem lub odmową poparcia na kolejny okres pełnienia obowiązków wójta czy radnego gminy. Jako samorządowcy z wieloletnim doświadczeniem, odpowiednią wiedzą i przygotowaniem nie możemy przez wzgląd na szacunek do mieszkańców Gminy Szaflary, naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, osób , które znamy od urodzenia, pozwolić sobie na wprowadzanie Was w błąd tylko po to, aby zyskać Waszą przychylność i poparcie w wyborach. Takie postępowanie jest nieuczciwe i nieetyczne. Wszyscy pamiętamy deklaracje i obietnice składane cztery lata temu. Ile spośród nich  zostało zrealizowanych? Na stronie internetowej naszego komitetu publikujemy dla przypomnienia w/w deklaracje i obietnice, których wypełnienia się nie doczekaliśmy. Ponieważ jako mieszkańcy tej gminy, na co dzień obserwujemy to, co wokół nas się dzieje, jakie inwestycje i kiedy są wykonywane, możemy łatwo wypunktować niespełnione obietnice. Rozpoczęcie kilku inwestycji przed wyborami, jest jedynie próbą manipulowania opinią publiczną.

    Doświadczony samorządowiec wie, że nie należy celowo ustawiać i przesuwać inwestycji w czasie na rok wyborczy, tylko po to, aby zwiększyć swoje szanse w kolejnych wyborach. Kampania wyborcza trwa całą kadencję, a nie tylko kilka ostatnich miesięcy. Trzeba również wiedzieć o tym, że nie wszystkie wykonywane  na terenie gminy roboty, są inwestycjami gminnymi. Wiele z tych przedsięwzięć to efekt starań osób reprezentujących takie jednostki jak np. przez Starostwo Powiatowe, Dyrekcja Dróg Krajowych, Urząd Marszałkowski, Geotermia Podhalańska czy jeszcze inne jednostki prowadzące działalność statutową na terenie naszej gminy.

    Rzetelność wymaga również podania do publicznej wiadomości, że wiele zrealizowanych w mijającej kadencji zamierzeń inwestycyjnych, to wynik starań i wysiłków poprzedniego wójta i radnych. To inwestycje zapisane w dokumentach strategicznych Gminy Szaflary, sporządzonych w poprzednich kadencjach. Dlaczego by nie wspomnieć również o tym, że pewne inwestycje, przygotowane do realizacji, nie zostały wdrożone lub zostały odłożone w czasie. A przecież to były zamierzenia ustalone do wykonania z lokalną społecznością. Poniesione na to wydatki są dobrem gminnym sfinansowanym z budżetu gminy Szaflary wypracowanym dużym wysiłkiem ludzi pracujących na rzecz gminy w poprzednich kadencjach. Czy o takie zarządzanie gminą nam chodziło?
Chcemy w tym miejscu, zwrócić Państwa uwagę na rolę radnych obecnej kadencji, którzy znajdują się w naszym komitecie wyborczym, bo to właśnie oni posiadają najlepsze rozeznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Szaflary. To dzięki ich staraniom i determinacji, zdecydowana większość spośród wykonanych inwestycji w minionym czteroletnim okresie, została zrealizowana. Na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone propozycje inwestycji, które chcieli oni wspólnie z Wójtem Gminy realizować. Wypełniając obowiązki radnych, zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym, zabiegali o ich realizację. Jednak dążenia radnych, do wypełniania statutowych uprawnień i obowiązków w celu realizacji działań, których oczekiwali mieszkańcy poszczególnych sołectw, często spotykały się z brakiem zrozumienia i ignorancją obecnej kadry zarządzającej Gminą Szaflary. Należy mieć na uwadze, że Rada Gminy zatwierdza budżet, który Wójt Gminy zobowiązany jest realizować i to właśnie radni zgłaszając propozycje do budżetu, wyznaczali kierunek rozwoju gminy i akceptowali wydatkowanie środków z subwencji na realizację poszczególnych zadań. Inne przedstawianie sytuacji, rozmija się z prawdą.

Chcemy poddać pod rozwagę zamierzenia, które są jednocześnie naszym wspólnym programem kandydatów na radnych i kandydata na wójta na nadchodzącą kadencję.
W krótkiej ulotce wyborczej nie sposób zawrzeć całego programu wyborczego, zaś tu wymieniamy szczegółowo zagadnienia i obszary działalności gminy, którymi chcemy się zająć w najbliższej kadencji:

Oświata, szkoły, sport:
•    Budowa kolejnych przyszkolnych sal gimnastycznych, ujętych kiedyś w Strategii rozwoju infrastruktury oświatowej w gminie Szaflary.
•    Budowa gminnej sali sportowej  ujętej kiedyś w Strategii rozwoju infrastruktury oświatowej w gminie Szaflary.
•    Budowa kolejnych przyszkolnych placów rekreacyjnych.
•    Budowa wielofunkcyjnego placu do gier przy budynku Ośrodka Zdrowia.
•    Urządzenie placów gminnych z przeznaczeniem na miejsca wypoczynkowe.
•    Dalszy ciąg programów pro-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – pływanie, narty, kolonia i inne zajęcia pozaszkolne.
•    Utrzymanie stypendiów i nagród za najlepsze wyniki w nauce i za szczególne osiągnięcia w sporcie.
•    Przywrócenie samodzielności dyrektorom szkół w kierowaniu i zarządzaniu tymi placówkami.
•    Zwiększenie puli środków finansowych do wykorzystania na potrzeby Ludowych Klubów Sportowych.

Infrastruktura wodociągowa, drogowa i komunikacja:
•    Budowa ujęć wody i sieci wodociągowej, na początek w obszarach najbardziej cierpiących na deficyt wody pitnej, tj. np. w Szaflarach – ul. Zakopiańska, Orkana, Boczna i Nadwodnia.
•    Budowa sieci wodociągowej i zasilenie w wodę pitną taką ilość domostw, jak pierwotnie planowała spółka wodna Maruszyna Centrum.
•    Sfinalizowanie zapoczątkowanej w przedostatniej kadencji, przebudowy ulicy Orkana z „zakopianką” i torami kolejowymi, wg ustalonych rozwiązań projektowych.
•    Budowa chodników w ciągu dróg gminnych i partycypacja w kosztach budowy chodników w ciągu dróg powiatowych.
•    Budowa nowych ścieżek rowerowych i podniesienie do oczekiwanego standardu jezdni ścieżek wykonanych w tej kadencji.
•    Przebudowa mostów i przepustów w ciągu dróg gminnych. Stworzenie dostępności komunikacyjnej do gminnych terenów w Tewiklu.
•    Modernizacja dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia lub kanalizacji opadowej.
•    Sukcesywna regulacja stanu prawnego pasów drogowych dróg gminnych.

Bezpieczeństwo, zdrowie i bezpieczeństwo pożarowe:
•    Sukcesywna rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych.
•    Podniesienie jakości świadczeń i zakresu opieki medycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia.
•    Doposażenie ośrodka zdrowia w nowy i przede wszystkim niezbędny sprzęt diagnostyczny.
•    Podjęcie starań o utworzenie posterunku policji.
•    Sukcesywna budowa systemu monitoringu wizyjnego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, wraz z rozbudową funkcjonującego monitoringu w rynku w Szaflarach.
•    Poprawa bezpieczeństwa na głównych i tranzytowych ulicach gminy, poprzez instalowanie urządzeń zwalniających ruch, np. na ul. Aug. Suskiego od „zakopianki”.
•    Sukcesywna modernizacja budynków remiz OSP oraz doposażenie jednostek w nowy – atestowany sprzęt i odzież do działań ratunkowo-pożarniczych, zgodnie z harmonogramem działań ustalonym na Zarządzie Gminnym OSP.
•    Sukcesywna wymiana samochodów pożarniczych,  zgodnie z harmonogramem działań ustalonym na Zarządzie Gminnym OSP.

Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii:
•    Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych sołectwach, co po osiągnięciu efektu ekologicznego powinno przełożyć się na niższe rachunki za ścieki.
•    Dalsze działania zmierzające do wykorzystania zasobów wód geotermalnych na potrzeby ogrzewania budynków.
•    Dalsze działania związane z realizacją projektu utylizacji azbestu.
•    Dalsze działania związane z realizacją projektu wymiany przestarzałych kotłów grzewczych.
•    Termomodernizacja budynków gminnych.
•    Rozpoznanie zainteresowania ogrzewaniem budynków gazem ziemnym, a w razie stwierdzenia u mieszkańców takich potrzeb, przystąpienie do prac przygotowawczych.
•    Wspieranie inicjatyw związanych z wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych.
•    Wprowadzenie ulgi podatkowej dla posiadaczy budynków z ekologicznym ogrzewaniem.

Przedsiębiorczość i rolnictwo:
•    Utworzenie fundacji zrzeszającej przedsiębiorców z terenu gminy i koordynowanie wspólnych z gminą działań, w ramach stosownych porozumień czy umów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
•    Wspieranie przedsiębiorców poprzez doradztwo, umożliwienie szkoleń i kursów tematycznych, spotkań informacyjnych, a także wskazywanie możliwości pozyskiwania środków na rozwój swoich przedsiębiorstw. Współpraca w tym zakresie z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe i dystrybuującymi środki finansowe krajowe i „unijne”.
•    Wspieranie rolników poprzez doradztwo, umożliwienie szkoleń i kursów tematycznych, spotkań informacyjnych, a także wskazywanie możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstw. Współpraca w tym zakresie z ARiMR, Izbą Rolniczą, Agencją Rynku Rolnego.
•    Budowa nowych i modernizacje istniejących dróg rolniczych i polnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszu Dróg Samorządowych, PROW i innych dostępnych źródeł.
•    Poszukiwanie inwestorów strategicznych dla zagospodarowania zaniedbanych terenów gminnych, z korzyścią dla poszczególnych sołectw i gminy.
•    Honorowanie i wspieranie zasłużonych przedsiębiorców i rolników na arenie lokalnej
i ponadlokalnej, zwłaszcza tych promujących nasze miejscowości i gminę.

Promocja, kultura i turystyka:
•    Utworzenie punktu informacji turystycznej, dystrybuującego jednocześnie materiały promocyjne gminy.
•    Stworzenie nadal brakujących w gminie Szaflary materiałów promocyjnych – foldery, mapki, widokówki, pocztówki itp.
•    Kreowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki i agroturystyki w naszej gminie, w tym ich promocja i promocja wytwarzanych w naszej gminie produktów regionalnych.
•    Podjęcie próby odbudowania Gminnej Orkiestry Dętej, na bazie kapitału ludzkiego w postaci byłych członków orkiestry.
•    Podjęcie próby założenia Gminnego Zespołu Góralskiego, składającego się z młodzieży i osób dorosłych, należących niegdyś do różnych zespołów góralskich. Współpraca w tym zakresie z Oddziałami Związku Podhalan, Kołami Związku Podhalan w USA, Zarządem Głównym Związku Podhalan.
•    Krzewienie regionalizmu i kultury góralskiej, zadbanie, wspieranie i rozwijanie inicjatyw promujących dziedzictwo regionalne. Utworzenie etatu nauczyciela gwary.
•    Utworzenie obiektu nazwanego w Strategii Rozwoju Gminy Szaflary „Saflarzańsko Gazdówka”, jako centrum tradycji i dziedzictwa regionalnego gminy, zlokalizowanego w budynku wikarówki. Współpraca w tym zakresie z parafią w Szaflarach.
•    Współorganizowanie zimowych tras kuligowych we współpracy z hodowcami koni i właścicielami potrzebnych na ten cel gruntów.
•    Współorganizowanie imprez regionalnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, takich jak „Parada Gazdowska i Wyścigi Kumoterek” czy „Zoskalańskie Jodełko” zimą, oraz „Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych”, czy „Festyn Strażacki” latem.
•    Współorganizowanie w każdym sołectwie integracyjnych festynów wiejskich.

Mienie gminne:
•    Pozyskiwanie i komunalizacja terenów na potrzeby instytucji gminnych, tj. szkół, jednostek OSP, a także klubów sportowych.
•    Uporządkowanie zaniedbanych nieruchomości gminnych i podjęcie próby wydzierżawienia ich w celu uzyskania korzyści materialnych dla danego sołectwa. Chwasty na działce gminnej przy ul. Zakopiańskiej przewyższają ogrodzenie, podczas gdy na moście powiatowym, gmina uprawia kwiaty.
•    Weryfikacja działek gminnych pod kątem bezumownego i nieuprawnionego użytkowania przez osoby trzecie.
•    Obrona mienia gminnego przed sądami – w mijającej kadencji wójt przegrał kilkanaście spraw o zasiedzenie gruntów gminnych.

Dla Seniorów, dla zasłużonych:
•    Powołanie Rady Seniorów.
•    Sukcesywne wprowadzanie pakietu przywilejów dla seniorów, np. dopłaty do komunikacji zbiorowej, dopłaty do utylizacji odpadów niesegregowanych, gminna karta seniora i inne wypracowane na forum Rady Seniorów.
•    Utworzenie i nadawanie odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Szaflary/dla lokalnej społeczności”.

Samorząd i urząd gminy:
•    Realizacja ustaleń poczynionych na sesjach Rady Gminy i na zebraniach wiejskich.
•    Sukcesywne zwiększanie budżetów sołeckich i dodatkowo przeniesienie opłat za oświetlenie uliczne z budżetów sołeckich na budżet ogólny.
•    Partnerskie relacje z radnymi, sołtysami, radnymi sołeckimi, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, jednostkami OSP, parafiami.
•    Otwarcie się na sugestie mieszkańców, zgłaszane potrzeby i inicjatywy.
•    Przywrócenie szeroko rozumianego dialogu społecznego.
•    Przywrócenie służebnej roli urzędu gminy, w szczególności kadry zarządzającej.
•    Zapewnienie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Szaflary
w siedzibie Urzędu Gminy.
•    Podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd gminy, w szczególności przez urzędników, przeszkolonych i kompetentnych, którzy mają się znać na swojej pracy, którzy mają przypisany i znają swój zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności.